Televizní vysílání - historie, druhy

I přesto, že televizní vysílání na našem území má více než padesátiletou historii, je televize stále oblíbeným médiem. Dnes nám umožňuje nesrovnatelně více než ve svých počátcích. Rozšířil se počet programů i kvalita jejich vysílání.

Televize

Televize je stále jedno z nejrozšířenějších médií. Jejím prostřednictvím máme denně přístup k aktuálním informacím z různých oblastí života, možnost sledovat přímé přenosy z různých sportovních a kulturních akcí, vzdělávat se či se bavit sledováním filmů a zábavných pořadů.

Historie televizního vysílání

Počátky televizního vysílání sahají až do 19. století. Tehdy v roce 1843 skotský hodinář Alexandr Bain zformuloval tři principy přenosu obrazu na dálku. Jednalo se o rozklad obrazu na řádky a body, následné jejich převedení na elektronické body a impulzy a poté synchronizované skládání obrazu. Roku 1883 Paul Nipkow sestavil elektrický teleskop, na němž využil princip mechanického převodu obrazu na světelné body pomocí rotujícího kotouče. To znamenalo počátek mechanického přenosu. Dalším důležitým vynálezem byla elektronka. Ta má svého předchůdce v katodovém oscilografu, který sestrojil roku 1897 Ferdinand Braun. Avšak skutečná elektronka spatřila světlo světa teprve v roce 1923 zásluhou Kosmy Zworykina. Tento objev dal popud ke vzniku televizních společností. Tou vůbec první byla Television Limited založena Johnem Bairdem roku 1925. Ten také o rok později předvedl členům Royal Institutu první mechanickou televizi. Ve 30. letech minulého století získává převahu elektronický princip. Ten se vyznačuje nesrovnatelně vyšší přenosovou rychlostí. V Evropě i USA dochází k prvním experimentálním televizním vysíláním. V roce 1936 začíná jako první pravidelně vysílat britská BBC.

Počátky televizního vysílání na našem území

V tehdejším** Československu** je za průkopníka televizního vysílání považován Šafránek, který roku 1935 předvedl přijímací aparaturu. V roce 1948 je na Mezinárodní rozhlasové výstavě prezentován úplný kamerový řetězec v elektronickém systému. V tomtéž roce dochází ještě k výrobě televizních přijímačů Tesla a k prvnímu přímému přenosu ze sokolského sletu. K** pravidelnému vysílání** dochází ale až roku 1953. Tehdejší československá televize disponuje v té době už čtyřmi studii. Ty byly v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Zpočátku se vysílalo pouze tři dny v týdnu, ale od roku 1958 začíná televize s každodenním vysíláním. K dalším významným datům patří rok 1970, kdy vznikl 2. program a rok 1973, kdy se začalo s barevným vysíláním.

Televizní standarty

Podobně jako samotné vysílání se vyvíjely** televizní standarty** - od 30 řádkového Telehor 30 po 819 řádkový** HDTV**. Na konci minulého století dochází v USA a Velké Británii k prvnímu digitálnímu vysílání. V České republice však jeho počátek je až v roce 2005.

Příjem televizního signálu

Televizní signál můžeme dnes přijímat různými způsoby. Můžeme volit z klasické antény, která je dnes už na ústupu, satelitního příjmu nebo kabelové televize. Poslední dvě možnosti nám umožňují příjem velkého množství televizních programů. Oproti kabelové televizi, za kterou musíme platit, vysílání přijímané prostřednictvím satelitu je kromě placených programů zdarma. Kromě této výhody je téměř všude zachytitelné na rozdíl od kabelové televize, jejíž rozvody bývají většinou jen v městech.

Satelitní televize

K příjmu** satelitního televizního vysílání** potřebujeme kromě televizního přístroje také satelitní komplet. Ten sestává z paraboly a receiveru. Parabolu, podobně jako televizní anténu, umísťujeme vně budovy na místě, které není stíněno žádnou překážkou. Další nezbytným přístrojem pro příjem satelitního signálu je receiver. Ten umožňuje dekódování. Jedná se o krabici podobnou set top boxu. Tu můžeme umístit v blízkosti televizního přijímače. Jak parabolu, tak receiver spojíme kabeláži. Satelitní přijímač dekóduje signál přijatý parabolickou anténou. Jeho výstupem je zpravidla videosignál, který je přenášen do televizního přijímače. Rozlišujeme tři druhy kanálů. FTA (Free to air) jsou volně šiřitelné, tudíž není třeba platit žádné poplatky za jejich příjem. Druhou kategorií jsou FTV (Free to view), k jejichž příjmu stačí jednorázová investice ve formě zakoupení karty. Třetí skupinou jsou zcela placené programy, za jejichž sledování platíme pravidelné poplatky.

Kabelová televize

Kabelová televize umožňuje šíření programů pomoci kabelů. Nabídku programů určuje společnost provozující tuto službu. S přechodem analogového vysílání na digitální je výběr pestřejší a lze volit i z jednotlivých balíčků televizních stanic. Dříve byly možné jen zpravidla dva až tři druhy příjmu, u nichž byla předem dána programová skladba.

Televizní antény

I dnes se ještě někde setkáme s příjmem televizního signálu pomocí klasické antény. Ty se dělí na vysílací a přijímací. Zatímco první rozkládají obraz na elektromagnetické vlny, druhé ho skládají po příjmu těchto vln. Pro kvalitní příjem televizního signálu je důležité umístění antény. Ta by se měla nacházet na nestíněném místě, proto nejvýhodnějšími místy pro její instalaci bývají střechy domů. Anténu pak pomocí kabelu spojíme s televizním přijímačem. Takovýto příjem však není moc kvalitní, podléhá povětrnostním vlivům a umožňuje sledování pouze několika málo programů šířených v daném regionu.

Analogové vysílání

Do nedávné doby jsme měli možnost přijímat televizní signál pouze analogovou cestou. Ta spočívala v tom, že amplitudově modulovaný obrazový signál byl vysílaný s jedním postranním pásmem s přidaným frekvenčně modulovaným zvukem. Analogové vysílání mělo mnoho nedostatků. Umožňovalo přenos jen omezeného počtu televizních kanálů, docházelo u něj k degradaci obrazů díky nárazům do terénu a nezajišťovalo přijímat signál v HD kvalitě.

Digitální vysílání

Digitální televize na rozdíl od analogové nepřenáší obraz ale pouze číslicový záznam o něm. Zpočátku se digitální přenos nemohl vypořádat s přenosem velkého množství dat pro kvalitní obraz, jak tomu bylo u analogového vysílání. Toto vyřešila až kompresní technologie MPEG a vícestavová modulace signálu. Zjistilo se, že televizní obraz obsahuje velké množství informací, které je možno postrádat aniž by se snížila jeho výsledná kvalita. MPEG technologie se postupně vyvíjely a zvyšovaly možnost komprese. Standart MPEG 4 našel své využití u** příjmu obrazu v HD kvalitě**. Díky kompresím se nám vytváří balíčky programů tzv. multiplexy. Pokud dochází k časté změně obrazu, která je náročnější na množství přenesených dat, můžeme se setkat s nesprávným rozložením na obrazovce. To se projevuje pixelizací – vytvořením čtverečků různých velikostí a barev. Pokud nemáme televizor uzpůsobený k digitálnímu příjmu, potřebujeme set top box.

Internetová televize

Rovněž na internetu najdeme televizní vysílání. Některé stanice vysílají pouze touto formou.

Klady a zápory televize

Přestože televize má již poměrně dlouhou historii, stále si udržuje vysokou sledovanost. Pryč jsou doby, kdy vysílaly pouze dva programy přerušované polední a noční přestávkou. Dnes si můžeme vybírat z přehršle televizních kanálů a sledovat je, kdy se nám to zrovna hodí. S přechodem na digitální vysílání se nám naskýtá možnost volby jazyka i u zahraničního vysílání, čímž se televize stává dostupnější i české veřejnosti. Bohužel to s sebou nese i stinné stránky. Lidé, hlavně děti, tráví mnoho času sledováním televize. To způsobuje omezení jejich jiných aktivit například pohybu na čerstvém vzduchu nebo rozhovoru s přáteli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20785 (skvela-zabava.cz#10089)


Přidat komentář