Jaké jsou povinnosti původce odpadů

Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů povinna nakládat s odpady podle přesně stanovených předpisů.

Základní povinnosti původců odpadů

Původce odpadů je povinen zařazovat odpady podle Katalogu odpadů a odděleně je shromažďovat dle kategorií a druhů.

Dále pak je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou samostatnou provozovnu.

Co obsahuje evidence o odpadech?

Evidence o odpadech obsahuje datum a číslo zápisu do evidence, taktéž jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

V případě, že produkujete nebo nakládáte s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok jste povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu

Chcete-li pomoci s výše uvedenými povinnostmi každého původce odpadů, obraťte se na specialisty společnosti Energom Projekty a.s, kteří za Vás zajistí komplexní služby odpadového hospodáře dle zákona o odpadech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32119


Přidat komentář