Turistické zajímavosti Prahy

Z hlediska turistické atraktivity je Praha místem, které má návštěvníkovi rozhodně co nabídnout. K hlavním jejím magnetům patří Pražský hrad. Od něj se můžeme vydat na Staré město přes Karlův most. Památku na židovské osídlení najdeme v Josefově.

Praha patří mezi dvacet nejnavštěvovanějších míst světa. Ročně ji navštíví přes čtyři milióny turistů ze všech kontinentů. Je to administrativní, kulturní a ekonomické centrum České republiky s více než miliónem stálých obyvatel. Dnes Prahu tvoří 57 samosprávných městských částí sdružených do 22 správních obvodů.

Ranná historie Prahy

S prvním lidským osídlením na území města se setkáme již v době před sedmi tisíci lety. Jde o nálezy kultury s lineární** keramikou u Křeslic**. Kolem 6. století začali pražskou kotlinu osídlovat** Slované**. Kníže Bořivoj v 9. století na ostrohu nad Vltavou vystavěl křesťanský kostel zasvěcený Panence Marii. Jeho syn Spytihněv I. nechal toto místo obehnat ochranným valem a založil zde knížecí palác. Tak byly položeny** základy Pražského hradu**, který přitáhl do svého podhradí řemeslníky a obchodníky. Vznikalo středověké město.

Středověká Praha

Ve 12. století byla již Praha kvetoucím středověkým městem. Když Přemysl II. Otakar udělil městská práva pražskému podhradí, rozšířilo se město o Malou Stranu. Za doby vlády Karla IV. se Praha stala císařskou rezidencí a zesílil příliv kupců a řemeslníků. V té době je založeno Nové Město Pražské. Až roku 1784 se císaři Josefu II. podařilo tyto čtvrti sjednotit a zároveň k nim připojit** Josefov, Vyšehrad a Holešovice**.

Praha v 19. a 20. století

V průběhu 19. století se v Praze rychle rozvíjel průmysl. Po vzniku** samostatného Československa** se naše metropole modernizovala a rozšiřovala. Byly k ní připojeny Vinohrady, Košíře a Nusle, což dalo vznik tzv. Velké Praze. Město v té době mělo multikulturní charakter. Žili zde vedle sebe Češi, Němci, Židé a jiné národy. Druhá světová válka nenapáchala větší škody na městské zástavbě. Praha byla více než německými vojsky poničena americkými nálety na konci válečného konfliktu. Po osvobození dochází k výstavbě panelových sídlišť. Město se dále rozrůstá a je k němu připojeno do konce 70. let dalších 60 obcí.

Pražský hrad

K největším atrakcím našeho hlavního města patří bezesporu Pražský hrad. Se svou rozlohou přes 70 000 m² je největší souvislý hradní komplex na světě a je zapsán na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Najdeme jej v pražské čtvrti Hradčany. Pražský hrad je tradičním sídlem českých panovníků – v minulosti králů a dnes prezidenta České republiky. Tvoří ho rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb různých stavebních stylů.

Starý královský palác

Starý královský palác byl založen v 9. století jako dřevěné stavení. To bylo o 300 let knížetem Soběslavem přestavěno na** kamenný románský palác**. Za vlády Karla IV. je na tomto místě vybudována gotická stavba. Během poslední přestavby Vladislavem Jagelonským vzniká slavnostní Vladislavský sál, kde se kloubí prvky gotiky a renesance. Po požáru v roce 1541 byla přestavěna sněmovna a kostel Všech svatých. Tereziánské křídlo Pražského hradu je využíváno pro výstavy výtvarného umění.

Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta je největším pražským chrámem. Byla místem korunovace českých králů a královen. Nacházejí se zde ostatky významných panovníků, šlechticů a arcibiskupů. Z původní rotundy postavené knížetem Václavem I. byla přestavěna na počátku 2. tisíciletí na trojlodní baziliku se dvěma věžemi. Její význam vzrostl po zřízení pražského biskupství a založení svatovítské kapituly. Karel IV. nechává za pomoci nejvýznamnějších stavitelů vystavět gotickou katedrálu. Ta byla roku 1929 slavnostně vysvěcena.

Další zajímavá místa Pražského hradu

Při** prohlídce Pražského hradu** bychom neměli vynechat ani Jízdárnu, kde se nyní nachází jedna z nejvyhledávanějších našich výstavních síní. Jako galerie slouží také Míčovna, kde se rovněž konají koncerty a jiné společenské události. V** areálu Pražského hradu** najdeme také Letohrádek královny Anny, který leží ve východním okraji královské zahrady. Pochází z 16. století. Tehdy Ferdinand I. pozval italské kameníky na jeho výstavbu. Jako druhý kostel Pražského hradu byla postavena bazilika sv. Jiří. Po založení stejnojmenného kláštera byla přestavěna a rozšířena. Ve spodní části Jiřské ulice narazíme na Lobkovický palác. Tato původně renesanční stavba měla čtyři křídla kolem nádvoří a byla bohatě zdobena. Bohužel se nám z ní dochovaly pouze dva sály a kaple v 1. poschodí.  V okolí hradu se nachází Zlatá ulička. Ta vznikla po vybudování severního opevnění. Stavěla se na ní skromná obydlí, která byla obývána do poloviny minulého století. Ze známých osobností tady v letech 1916 – 1917 bydlel spisovatel Franz Kafka.

Karlův most

Karlův most je nejstarším stojícím pražským mostem. Tato stavba nahradila mostní konstrukci strženou roku 1342 při tání ledů. Práce byly prováděny pod záštitou Karla IV. a trvaly pět let. Roku 1402 byl most dokončen a díky němu se Praha stala významnou zastávkou obchodních cest. Najdeme zde 31 soch a sousoší od významných sochařů – Maxe, Brokoffa a dalších.

Židovské město

Stopy židovského osídlení jsou nejpatrnější v Josefově. Židé zde přicházeli z Jeruzaléma už od 10. století. Z tohoto období pocházela synagoga na malostranském újezdě, kde byl také hřbitov. Ta však ve 12. století zanikla. O 100 let později bylo území židovského města v Praze tak rozsáhlé, že došlo k jeho sjednocení výstavbou hradebního opevnění. Tím byl započat vznik Starého Židovského Města. Hradby nesloužily k oddělení Židů od zbytku populace, ale jako ochrana jejich majetku. Zdejší Židé patřili k nejbohatším Pražanům. Byli to zdatní obchodníci a dobří lichváři. Jejich služeb využívali i čeští panovníci. Jako odměna jim byla poskytována ochrana a později pak postavena Staronová synagoga, která je jednou z nejstarších v Evropě. Židé byli vystavováni častým útokům. Jeden z největších pogromů byl v roce 1389. O život tehdy přišlo okolo 1000 lidí. Jejich postavení se zlepšilo až za panování Josefa II. Na jeho počest pojmenovali židovskou čtvrť Josefov.

Staré a Nové Město

Ve** Starém Městě** najdeme na Staroměstském náměstí gotickou Týnskou katedrálu a orloj. Obchodní centrum Prahy se nachází v Novém Městě na Václavském náměstí a v přilehlých ulicích. Najdeme tu množství značkových obchodů a luxusních restaurací. V horní části Václavského náměstí je Národní muzeum. Kromě stálých přírodovědných a historických expozic je v něm pořádáno množství výstav.

Praktické informace o Praze

Praha je místo, které stojí za návštěvu během celého roku. Má dobré vlakové i autobusové spojení s jinými městy v České republice i jinde v Evropě. Pražské letiště se nachází na západním okraji města v Ruzyni a je využíváno většinou leteckých dopravců. Možnosti ubytování ve městě jsou opravdu pestré. Jako v každé evropské metropoli se i tady setkáme s hotely světových značek. Méně nároční návštěvníci mohou volit z několika hostelů. V Praze se nachází i kempy. Restaurace nabízejí výběr jak z domácí, tak ze zahraničních kuchyní a množství druhů českého piva.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20560 (skvela-zabava.cz#10091)


Přidat komentář