Moravská metropole Brno

Brno je místo, kde si návštěvník může vybrat z mnoha stavebních památek, kulturních akcí nebo výstav či veletrhů. Kromě hradu Špilberk se zde nachází zajímavé kostely nebo vila Tugendhat.

Moravskou metropoli Brno najdeme na soutoku Svratky a Svitavy. Se svými takřka 400 000 obyvateli jde o druhé největší město České republiky. Brno je významné průmyslové a kulturní centrum a místem konání veletrhů a motoristických akcí.

Starší historie Brna

Brněnskou kotlinu osídlili lidé již v pravěku. Sídliště zde byla v době Velkomoravské říše. Okolo roku 1000 vzniká osada u brodu přes řeku Svratku. O století později zde byl vystavěn Břetislavský hrad. V předhradí vznikly trhové vsi. Od 13. století do města přicházejí první kolonisté z Německa, Flander a Valonska. Ti se usídlili kolem dnešního náměstí Svobody. Na současnou Masarykovu ulici přicházeli Židé. Město bylo ohrazeno hradbami s pěti vstupními branami. Mělo v té době dva farní kostely a několik klášterů. V polovině 13. století byl na nevysokém vrchu tyčícím se nad centrem města založen hrad Špilberk. Brno zažívá rozkvět a konají se tady výroční trhy. Od 14. století se město stává sídlem moravským městských sněmů, které se scházely střídavě zde a v Olomouci. Během husitských válek zůstává Brno věrné králi Zikmundovi, a to i přesto, že bylo dvakrát obléháno Husity. Konaly se tady první diplomatické rozhovory, které později vyústily v basilejská kompaktáta. V průběhu 15. století v době občanských válek nedochází k rozvoji města a obchod upadá.

Novější historie Brna

Roku 1619 se obyvatelé Brna přidávají ke stavovskému povstání, za což je město potrestáno. V 17. století dochází ke švédským nájezdům, ale na rozdíl od jiných moravských míst tady Švédové neuspějí. Během třicetileté války se Brno stává jediným moravským hlavním městem a jsou zde uloženy Zemské desky pro Moravu. Roku 1777 je zde založeno biskupství. Během 18. století dochází k rychlému rozvoji průmyslu. V Brně se soustřeďuje především strojírenská a textilní výroba. Roku 1839 zde přijíždí první vlak. Vyrůstají nová předměstí a město podobně jako hrad Špilberk ztrácí charakter pevnosti.  Ten se stává vyhlášenou věznicí, kde jsou zavírání také poličtí vězni protivící se tehdejšímu rakouskému režimu. V roce 1850 je k městu připojeno 32 okolních obcí a počet obyvatel se přiblížil k 50 000. V téže době je zavedeno plynové osvětlení a pouliční dráha. Roku 1919 je zde založena Masarykova univerzita a v roce 1928 vybudováno brněnské výstaviště.

Hrad Špilberk v Brně

Brněnskou dominantou je hrad Špilberk. Ten se nachází na stejnojmenném kopci v centru města. Tento původně gotický hrad prošel mnoha proměnami. Byl barokní pevností a věznicí než byl v roce 1962 prohlášen národní kulturní památkou. Dnes je součástí Muzea města Brna. Kromě samotného hradu tady návštěvníci mohou shlédnout unikátní síť kasemat. Ty pocházejí z 18. století, kdy na Špilberku probíhala závěrečná fáze jeho přestavby na pevnost. Sloužily k úkrytu pro vojenskou posádku a armádní materiál. V hradních prostorách najdeme stálou muzejní expozici věnovanou historii Brna. Špilberk je také místem několika festivalů například Letních shakespearovských slavností, Brněnského kulturního léta nebo Šermířského festivalu.

Hrad Veveří v Brně

Dalším hradem na území města Brna je Veveří. Ten se nachází na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou v městské části Bystrc. Podle pověsti byl hrad založen roku 1059 knížetem Konrádem I. Brněnským.

Vila Tugendhat

V** Brně** najdeme také jednu z nejzajímavějších vilových staveb vilu Tugendhat. Tu navrhl architekt Ludwig Mies van der Rohe. Stavba byla dokončena roku 1930. Je zde moderně řešeno uspořádání hlavního obytného prostoru a ocelová nosná konstrukce. Patří k předním památkám klasické architektonické moderny. Po odchodu svých majitelů do emigrace využívalo vilu Tugendhat gestapo. Po válce zde byla taneční škola a od roku 1950 se zde léčily děti s vadami páteře. V 80. letech minulého století byl dům rekonstruován a sloužil k reprezentačním účelům. Roku 1992 tady došlo k podpisu dohody o rozdělení tehdejšího Československa. O tři roky později budova přešla pod Muzeum města Brna a je přístupná veřejnosti. V současné době v ní probíhá památková obnova. S jejím znovuotevřením se počítá v březnu roku 2012.

Náměstí Svobody v Brně

Centrem města je náměstí Svobody. Přímo tady nebo v jeho blízkém okolí se nachází další brněnské architektonické památky.

Katedrála svatého Petra a Pavla

Na vrchu Petrov najdeme** katedrálu svatého Petra a Pavla**. Její věže jsou vysoké 84 m a interiéry jsou v barokním stylu. Současná vnější silueta vznikla roku 1901 podle návrhu architekta Augusta Kirsteina. Tento chrám byl pak v průběhu let 1904 – 1909 přestavěn v novogotickém stylu.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Jednou z nejvýznamnějších brněnských gotických památek je Bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Zdejší přilehlý klášter byl založen Eliškou Rejčkou již roku 1323. Původně byl sídlem cisterciaček, než sem roku 1782 na základě josefínských reforem přišli augustiniáni. Stavba v 18. století prodělala barokní úpravy a v roce 1987 byla papežem Janem Pavlem II. povýšena na baziliku minor. Pro její interiér jsou příznačné barevně zdobené zdi. Najdeme tady obrazy význačných světců.

Kostel svatého Jakuba v Brně

Na Jakubském náměstí se nachází kostel svatého Jakuba. Historie této pozdně gotické trojlodní stavby spadá do počátku 13. století. V kostele můžeme spatřit hrobku slavného obránce Brna Louise Raduita de Souchese. Na stropě tady najdeme cechovní znaky, erby šlechtických rodů a několik monogramů.

Kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola

Ze 14. století pochází římskokatolický kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola. Najdeme jej na Moravském náměstí. Byl několikrát přestavován a opravován. Jeho současná barokní podoba pochází ze 17. století. Na hlavním oltáři je zde umístěn obraz Zjevení Krista apoštolům od rakouského malíře Franze Antona Maulbertsche. V boční kapli Panny Marie Bolestné uvidíme gotickou kamennou Pietu horizontálního typu připisovanou Jindřichu Parléři.

Veletržní areál v Brně

V Pisárkách zhruba 2 km od středu města leží největší český výstavní areál. Společnost Veletrhy Brno zde po celý rok organizuje různé veletrhy, výstavy, přehlídky a koncerty. Přípravy na stavbu tohoto areálu se datují ještě za Rakouska – Uherska. Práce ale přerušila I. světová válka. Stavební činnost znovu započala roku 1927 a následující rok již byl 26. května zahájen provoz otevřením akce Výstava soudobé kultury v Československu. V areálu výstaviště najdeme vyhlídkovou věž. Z ní se z výšky 45 metrů naskýtá pohled na město. Za zmínku stojí také nejnovější pavilón P, který byl dokončen v roce 2009. Jedná se o největší výstavní halu ve střední Evropě s výstavní plochou 15 000 m².

Závěrem

Moravská metropole může návštěvníkovi nabídnout i pestré kulturní vyžití. V Brně je řada divadel a klubů. K rekreačním účelům slouží především oblast Brněnské přehrady. Brno je lehce dostupné automobilem i vlakem. Leží na dálnici D a hlavní vlakové trati z Prahy do Bratislavy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20565 (skvela-zabava.cz#10111)


Přidat komentář