Kutná Hora

Kutná Hora patří mezi tři nejnavštěvovanější města v České republice. Jistě za to mohou krásné a zajímavé památky a pak také fakt, že Kutná Hora byla v roce 1995 zapsána na prestižní seznam Unesca.

Historie Kutné Hory

Kutná Hora je velmi staré historické město, které vzniklo ve druhé polovině 13. století z několika malých hornických osad. Ve středověku bylo město známo především svými stříbrnými doly, o jejichž bohatství se opírala moc i českých králů. Právě těžba stříbrné rudy povýšila Kutnou Horu na** druhé nejvýznamnější město**. V roce 1300 založil král Václav II. Mincovnu Vlašský dvůr, kde se razily stříbrné mince Pražský groš. Od počátku 14. století se město velmi rychle rozrůstalo. Kromě již stojícího Hrádku, Vlašského dvora s mincovnou a Sankturinovského domu se staví kostel svatého Jakuba a po roce 1380 se začíná stavět chrám sv. Barbory. Od 15. století se Kutná Hora stává občasným sídlem českých králů. V polovině 16. století začíná prestiž Kutné Hory upadat. Těžba rudy již není tak velká. Koncem století pak nastává velký dovoz stříbra z Ameriky a po třicetileté válce dolování stříbra končí úplně. Pokusy dolovat stříbro se sice pořád objevovaly, ale byly většinou neúspěšné. V době druhé světové války zahájila německá okupační správa těžbu olověných a zinkových rud, která po válce pokračovala až do roku 1991, kdy byl poslední důl uzavřen.

Vlašský dvůr

Jistě nezapomeňte tuto historickou stavbu navštívit. Celý dvůr prošel před více než sto lety novogotickou rekonstrukcí a tak se z chátrající stavby stala nádherná památka, kde můžete shlédnout prostory pro výrobu mince, Vysoký dům a kapli.

Chrám svaté Barbory

Jde o nádherný trojlodní gotický kostel, který je úzce spojen s dlouhodobým bojem ambiciózních měšťanů Kutné Hory o duchovní samosprávu s nedalekým Sedleckým klášterem. Právě zásluhou tohoto nekonečného boje, byl nakonec postaven prestižní chrám svaté Barbory na pozemku Pražské kapituly za městskými hradbami, což bylo mimo působnost Sedleckého kláštera.

Sedlecký klášter

Na přelomu 13. a 14. století náležel Sedlecký klášter k nejvýznamnějším církevním ústavům v Čechách. Obrovské bohatství mu plynulo z nepřímé účasti na kutnohorském dolování a právě to mu umožnilo rozsáhlou stavební činnost. Jeho součástí je konventní kostel Nanebevzetí P. Marie, který byl vystavěn v letech 1282-1320.

Hrádek

Původně postavený jako samostatný opevněný objekt, který plnil úlohu strážní tvrze nad údolím říčky Vrchlice. V průběhu 14. až 15. století byla tvrz přestavěna na** honosné patricijské sídlo**. Dnes zde najdete** České muzeum stříbra**. Hrádek se tak symbolicky vrátil do doby, kdy zde podle pověstí Jan Smíšek tajně hutnil stříbro, okrádal krále a sám bohatl.

Muzeum tabáku

Toto muzeum nabízí velmi zajímavou formou historii pěstování tabáku a továrny na výrobu cigaret v Kutné Hoře. Shlédnout můžete modely, stroje a předměty, které se vážou k výrobě a informace o firmě Philip Morris. Každé úterý a čtvrtek je také možnost prohlídky výroby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20535 (skvela-zabava.cz#9949)


Přidat komentář